กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิตสุดา รัตนะโมรา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฏฐาพงศ์ ศิลปวิทย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5