กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกัญจนา ศรีส่อง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2