กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคมสัน อรรคจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสมหวัง อิ่มวิทยายุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชมภูนุช วรรณโค
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2