กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนันทิยา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 087-0741316
อีเมล์ : nanthiya.one@gmail.com

นางสาวสุธีมนต์ วรรณประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 085-425-1521
อีเมล์ : suteemon.wan@sk1edu.go.th

นางสาวสมฤดี หานาเมือง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1