ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอทิติ งามวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร ศิลปวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร สุทธิผาสุข
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ ไชยศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557- 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร สุทธิผาสุข
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพงศ์ เกิดแจ้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลคม 2565 - ปัจจุบัน