คณะผู้บริหาร

นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา