พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตามหลักสูตร มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  4. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา มีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
 
เป้าประสงค์ 
  1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากร สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตามหลักสูตร มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ดูแลผู้เรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน