วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเขามะกา
        โรงเรียนบ้านเขามะกาพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชนในการสร้างเครือข่ายตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่กับการเป็นคนดี เก่ง มีความสุขบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ปรัชญาของโรงเรียน
         ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ     ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐ ในหมู่มนุษย์