ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านเขามะกา
การจัดตั้ง
         
          โรงเรียนบ้านเขามะกา สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2520 โดยนายบุญนาค ธรรมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับประชาชนสร้างอาคารชั่วคราวแบบ ป. 1 ข ยาว 13 เมตร กว้าง 9 เมตรหลังคามุงสังกะสีไม่มี ฝา และได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านเขามะกา” โดยการบริจาคที่ดินจากนายคูณ นางเกตุ  หงษ์ทอง นายชำนาญ  ธรรมา
 
สถานที่ตั้ง
 
          โรงเรียนบ้านเขามะกา  ตั้งอยู่บ้านบ้านเขามะกาหมู่ 10  ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงการศึกษา  โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา วันที่ 12 สิงหาคม 2521 ราชการโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้บ้านเขามะกาเป็นหมู่บ้านตัวอย่างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดสรรที่ดินและวางผังเมืองให้แก่ประชาชน
มีโรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตำรวจ และการจัดสรรที่ดินเพื่อทำกินให้แก่ประชาชน
 
การเรียนการสอน
 
           โรงเรียนบ้านเขามะกา  เปิดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายอาทิติ นามวงศ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านเขามะกาได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและก่อสร้างดังนี้
          พ.ศ.2522 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก จำนวน 4 ห้องเรียนงบประมาณ 200,000 บาท
          พ.ศ.2523 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 กขนาด 4 ห้องเรียนงบประมาณ 400,000 บาท
          พ.ศ.2525 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง งบประมาณ  150,000 บาท
          พ.ศ.2528 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทหารพรานที่ 12 ก่อสร้างบ้านพักครูเทพอำนวยงบประมาณ 49,000 บาท
          พ.ศ.2532 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 จำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 630,000 บาท
          พ.ศ. 2537 ปีการศึกษา 2537 ได้เปิดเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 2 – ชั้น ม.1
          พ.ศ.2538 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2529 จำนวน 1 หลังขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,542,182 บาท
          พ.ศ 2543 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 ได้มีคำสั่งให้  นายนิกร ศิลปวิทย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา ขณะนั้นมีนักเรียนจำนวน 460 คนครู 26 คน มีนายนิกร สุทธิผาสุขเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน
          พ.ศ 2557 วันที่ 30 กันยายน 2557 นายนิกร ศิลปวิทย์ เกษียณอายุราชการได้มอบหมายให้ นายนิกร สุทธิผาสุข รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา
          พ.ศ 2557  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายสมยศไชยศรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา ได้มีการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนดังนี้
                    ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 
2 ชั้นขนาด 4 ห้องเรียนงบประมาณ 3,483,100 บาท
                    ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 206/26  1 ชั้น โครงหลังคาเหล็ก งบประมาณ 4,415,000 บาท
                    ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.12 เมตร งบประมาณ 619,200 บาท
                    ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน งบประมาณ 910,200 บาท
                    ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงเรียน งบประมาณ 100,000 บาท
                    ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณขยายเขตระบบประปาจากหมู่บ้านเข้าในโรงเรียนงบประมาณ 227,200 บาท
          พ.ศ 2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายสมยศ ไชยศรี ลาออกจากราชการมอบหมายให้ นายนิกร
สุทธิผาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา รักษาการในตําแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา
          พ.ศ 2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายนพพงศ์ เกิดแจ้ง ย้ายจากโรงเรียนบ้านเขาแหลม อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา
          พ.ศ 2565 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มีการแต่งตั้ง นางทัศนีย์  ไชยเจริญ ย้ายจากโรงเรียนบ้านลุงพลู ตำบล
โคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา
                    ปัจจุบันปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนชายหญิงรวม 378 คน(ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565) มีห้องเรียนจำนวน
14 ห้องเรียน มีครูจำนวน  14  คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน งบโรงเรียนจ้างเอง จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ครูอัตราจ้าง  จำนวน 3  คน ครูธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน
                    ปีงบประมาณ 2566 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 8 ครอบครัวขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร งบประมาณ 4,120,000 บาท